IPOSZ

Alapszabály

ORSZÁGOS FÉMIPARI IPARTESTÜLET
A L A P S Z A B Á L Y A 

 

I.
Általános meghatározások

 

1/a.Név: Országos Fémipari Ipartestület
       Rövidítve: OFI
1/b. Működési területe: Magyarország
2. Székhelye: 2510 Dorog, Orgona u. 2.
3. Az Országos Fémipari Ipartestület hagyományaiban, az 1948-ban feloszlatott ipartestületek örökösének tekinti magát.
4. Az Országos Fémipari Ipartestület (a továbbiakban: Ipartestület) politikai pártoktól és áramlatoktól függetlenül működő társadalmi szervezet.
5. Az Országos Fémipari Ipartestület alapszabálya a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján készült, ennek alapján önálló jogi személy. Az Ipartestületet az Elnök képviseli. Az Elnökség döntése alapján a képviselettel más személyt is megbízhat. Az Ipartestület egyéni és társas vállalkozások, általános és egyéni érdekképviseletét ellátó, gazdasági és munkaadói társadalmi szervezet. Tagjai szakmai alapon szerveződnek, szakmai, érdekeik képviseletére, védelmére és érvényesítésére.

 

II.
Célja és alapvető feladata

Célja:

 A vállalkozók egyetemes érdekének képviseletén túl az Ipartestület által képviselt fémfeldolgozó ipari, vasipari, gépipari műszerészipari és kapcsolódó szakmák (továbbiakban ipartestület által képviselt szakmák) szakmai érdekeinek feltárása, képviselete, az üzleti, a piaci lehetőségek felkutatása, a technikai és technológiai ismeretek bővítésének elősegítése, az ipartestületi hagyományok ápolása, a hazai és a külföldi szakmai szervezetekkel közvetlen kapcsolat kialakítása, a vállalkozói életforma sokoldalú segítése. A tagok érdekeinek érvényesítéséért, alkalmi és tartós szövetségeket keres más vállalkozói gazdasági, társadalmi szakszervezetekkel, kamarákkal.


Alapvető feladatának tekinti:
1. Az Ipartestülethez tartozó szakmák szakképesítési feladatainak segítése, gondoskodás a magas szintű szakmai utánpótlás neveléséről. Felvilágosító, tájékoztató munkát folytat a kisvállalkozói jó hírnév tovább öregbítésére. Erősíti és fenntartja tagjai közötti összetartást, szolidaritást, összefogást a gazdaság képviselői szellemi, erkölcsi, szakmabeli és gazdasági gyarapodásuk érdekében.

2. Minden a képviselt szakmákkal kapcsolatos tanácsadási feladat ellátása, az ezt segítő országos rendszerek kiépítése és működtetése. Tagságnak területi megkötése nincs. A tagság egészét, a tagot vagy a tagság egy csoportját érintő jogi, gazdasági, a gazdálkodás feltételeit érintő kérdésekben összefogja a tagok véleményét és azt az illetékes szervek felé továbbítja, közreműködik annak megoldásának kidolgozásában.

3. Olyan pénzügyi konstrukció felállítása vagy már működőhöz való csatlakozás, amely elősegíti az Ipartestülethez tartozó tagok önsegélyezési problémáinak megoldását. A vállalkozói tevékenység gyakorlásához szükséges gazdasági és közgazdasági információkkal látja el tagjait. Tájékoztatja tagjait az érdekképviseleti munka sokoldalú törekvéseiről, elismertségéről, erőfeszítéséről. Szervezést végez annak támogatására.

4. Kapcsolattartás hazai és külföldi szakszövetségekkel, elsősorban az alábbi fő témakörökben:

 • gazdasági együttműködési és munkalehetőségek felkutatása;
 • a képviselt szakmákhoz kapcsolódó modern technológiák és technikák megismertetése és segítség ezek megvásárlásában;
 • segítségnyújtás a tagoknak export, illetve import konzorciumokban való részvételhez, különböző terjesztő hálózatokba való bekapcsolódáshoz.
 • határokon átnyúló gazdasági, kulturális, sport, kiállítási lehetőségeket szervez tagjainak.

5. Az Ipartestület tagjai között felmerülő vitás kérdések megoldásában való közreműködés.

6. A szakmák képviselete különösen:

 • az ár-, bérvitákban, az ezekkel összefüggő megállapodások megkötése során;
 • a munkaadókat érintő minden kérdésben;
 • a törvényalkotási folyamatban - azokat a törvényeket és jogszabályokat illetően - amelyek a képviselt szakmákat érintik;
 • az Ipartestületben tömörülő szakmák képviselete a minisztériumok, a főhatóságok, illetve társadalmi szervezetek előtt.

7. Közvetlen kapcsolat és együttműködés kialakítása a szakmák fejlődését elősegítő kutatóintézetekkel, az oktatási intézményekkel.

8. A hazai termelőeszközök és termékek gyártásának elősegítése.

9. Az Ipartestület kiépíti a képviselt szakmák önálló működési kereteit, elsősorban a szakma specifikus feladatok ellátása érdekében.
Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása:

 • Biztosítási lehetőségekben,
 • Könyvvezetési, adótanácsadói kérdésekben,
 • Pályázatokhoz, hitelekhez szükséges segítségbiztosításban,
 • Külföldi, belföldi gazdasági kapcsolatok kiépítésében,
 • Minőségbiztosítás megszerzéséhez lehetőség biztosításában,
 • Beszerző, értékesítő munka-, anyag-, eszköz beszerzési lehetőségben,
 • Szakmunkástanuló képzés, továbbképzés, koordinálásában.
 • Munkaügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi szakvizsgák megszervezésében.

10. Az Ipartestület működése során szoros kapcsolatot tart a területi ipartestületekkel, regionális és országos szövetségekkel, együttműködik más szakma vagy szakmák országos szervezeteivel, kamarákkal, szakszervezetekkel.

11. Az Ipartestület szolgáltatásait célszerinti tevékenység alapján végzi, melynek felsorolása a jelenlegi TEÁOR kódokkal megjelölve az Alapszabály mellékletét képezi.

12. Az Ipartestület feladata a vállalkozói szolgáltatást célszerinti tevékenységként is végezni, hogy tulajdonainak felhasználásával szolgáltatást végezhessen árbevétel ellenében, tagjai és nem tagjai továbbá más szervezetek részére is. Az ebből származó bevételek és költségek elszámolása a mindenkori adózási és pénzügyi törvények szerint történhet. Ez a tevékenység nem veszélyeztetheti az Ipartestület működését.


III.
Tagsági viszony létesítése, megszűnése

1. A tagsági viszony létesítésének alapja az önkéntesség.

2. Az Ipartestületnek vannak:

 • tagjai;
 • pártoló tagjai;
 • tiszteletbeli tagjai.

Az Ipartestület tagja lehet az az egyéni és társas vállalkozó aki

 • írásban kéri felvételét,
 • elfogadja az alapszabályt,
 • vállalja a tagdíj fizetését.
 • egyéni vállalkozó;
 • társas vállalkozás képviselője útján;
 • az Ipartestülethez tartozó szakmákat tömörítő jogi személyként bejegyzett más regionális vagy országos szervezetek.

3. A benyújtott felvételi kérelemről az Elnökség dönt, a döntés ellen fellebbezni – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – a Közgyűléshez lehet. A tagsági viszony a kérelem beérkezése napján kezdődik.

Az így tagként felvett jogi személy képviselője útján gyakorolja a tagsági jogokat és kötelezettségeket.

4. Pártoló tag lehet:

 • a tagként felvett egyéni vállalkozó, társas vállalkozás munkavállalói, szakmunkástanulói;
 • segítő családtagok;
 • hazai és külföldi magán- és jogi személyek.

A pártoló tag nem választható és szavazati joggal nem rendelkezik.

5. Tiszteletbeli tag lehet:

 • az aki az Ipartestület érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

A tiszteletbeli tagság feltételeit az Elnökség határozza meg.

6. A tagsági viszony megszűnik:

 • a tag vállalkozásának megszűnésével;
 • kilépéssel, melyet írásban kell közölni az Elnökséggel;
 • a tag kizárásával;
 • törléssel - 6 hónap után - ha a tag felszólítás ellenére nem tesz eleget az önként vállalt tagdíjfizetési kötelezettségének;
 • a tag elhalálozásával;
 • ha az Ipartestület jogutód nélkül megszűnik.

Törléssel:

 • egy évet meghaladó tagsági díj hátralék esetében és ha felszólítás ellenére nem   rendezi tagdíját,
 • az Elnökség határozatban törli a tagok soraiból. Erről a határozatról értesíteni kell a tagot. A döntés ellen – a tudomására jutástól számított 30. napon belül – a Közgyűlésnél lehet jogorvoslattal élni.

  Kizárással:

 • kizárható az a tag, akit bűntény miatt jogerősen egy évet meghaladó szabadságvesztésre ítélnek,
 • ha az Ipartestület Felügyelő és Etikai Bizottsága egy éven belül kétszer elmarasztalja a tagot szakmai vagy közbotrányt okozó magatartása miatt. A kizáró határozatot az elnökség hozza meg. Fellebbezni ellene – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a Közgyűlésnél lehet.

7. A tag jogai és kötelességei:
Joga:

 • Választó és megválasztható az Ipartestület bármely tisztségére. A tagokat egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg.
 • Beadványt, panaszt, javaslatot tehet az Ipartestület bármely tisztségviselőjénél.
 • Igénybe venni a tagok részére biztosított kedvezményeket és szolgáltatásokat.
 • Kezdeményezni az Ipartestület választott tisztségviselőinek visszahívását. (A visszahívás feltételeit a Választási Szabályzat rögzíti.)
 • Kizárás esetén fellebbezéssel fordulhat a Közgyűléshez.

Kötelessége:

 • Az Ipartestület tevékenységének elősegítése, céljai és feladatai megvalósításában való tevékeny részvétel.
 • Az Alapszabály betartása és betartatása.
 • Az önként vállalt tagdíj rendszeres megfizetése.
 • Emberi magatartásával, szakmai hírnevével az Ipartestület rangját emelni.

 

8. A pártoló tag joga és kötelessége:

Joga:

 • az Ipartestület Közgyűlésén, országos rendezvényén tanácskozási joggal részt venni;
 • beadványt, panaszt, javaslatot tehet az Ipartestület bármely tisztségviselőjénél;
 • az Ipartestület Elnöksége által meghatározott szolgáltatásokat igénybe venni.

Kötelessége:

 • az Alapszabályt betartani és betartatni;
 • az önként vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni;
 • emberi magatartásával, szakmai hírnevével az Ipartestület rangját emelni.

 

IV.
Az Ipartestület felépítése

 

1. Az Ipartestület testületei:

 • Közgyűlés (tagok összessége);
 • Elnökség, létszáma: 5 fő
 • Felügyelő és Etikai Bizottság, létszáma: 3 fő

2. Közgyűlés:
Az Ipartestület legfőbb testülete, a tagok összessége. Határozatképes, ha a Közgyűlésen a tagság 50 %-a + 1 fő részt vesz.
Határozatképtelenség esetén az eredetileg meghirdetett közgyűlési napirendekben a határozatképtelenség megállapítását követő 30 perc elteltével a Közgyűlést újra összehívottnak kell tekinteni, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Erre a lehetőségre már az eredeti meghívóban utalni kell.
A Közgyűlést évenként legalább egyszer, illetve szükség szerint össze kell hívni.
A Közgyűlést az Ipartestület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze.
A Közgyűlés rendkívüli összehívását kezdeményezheti bármely tag, meghatározott napirendben, ha azt a tagok legalább egy harmada írásban is kéri. A Közgyűlést abban az esetben is össze kell hívni, ha azt az Elnökség vagy a Felügyelő és Etikai Bizottság meghatározott napirendben kezdeményezi ok és cél megjelölésével.
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Közgyűlésre minden tagok meg kell hívni.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

 1. Meghatározza az Elnökség létszámát,
 2. Megválasztja az Ipartestület elnökét, elnökhelyettesét és alelnökeit. A választás nyílt szavazással történik.
 3. Meghatározza a Felügyelő és Etikai Bizottság létszámát,
 4. Nyílt szavazással választja meg a Felügyelő és Etikai Bizottságot, akik maguk közül elnököt választanak.
 5. Dönt a tagfelvételekkel kapcsolatos panaszügyekben.
 6. Dönt a kizárásokkal kapcsolatos jogorvoslati ügyekben.
 7. Az Elnökséget és a Felügyelő Bizottságot beszámoltatja munkájáról.
 8. Megállapítja saját ügyrendjét.
 9. Elfogadja az Ipartestület éves munkatervét és költségvetését, az érvényes tagdíjat.
 10. Dönt az ügyintéző szervezet létesítéséről, gazdálkodási feltételeiről, beszámoltatja végzett munkájáról.
 11. Határoz az eléje terjesztett indítványokról és javaslatokról.
 12. Elfogadja az Ipartestület éves munkatervét és költségvetését, az érvényes tagdíjat.
 13. Dönt az Ipartestület feloszlása, vagy bármely szövetséghez csatlakozása kérdésében.
 14. Módosítja az Alapszabály feltételeit, dönt az Alapszabály módosítása felöl.
 15. Dönt a tiszteletbeli tagok felvételéről és kizárásáról.
 16. Másodfokon dönt a tagok felvételéről és kizárásáról.

 

3. Elnökség:

 • az Elnökség áll:

  az elnökből  egy elnökhelyettesből és három alelnökből

 

 • A Közgyűlések közötti időszakban az Alapszabály és a Közgyűlés határozatai alapján irányítja és működteti az Ipartestületet.
 • Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem képezik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét.
 • Munkáját a Közgyűlés által elfogadott ügyrend szerint végzi.
 • Az Elnökség üléseit negyedévente, illetve szükség szerint tartja.
 • Határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van.
 • Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 • Az elnökségi ülések nyitottak, azon a tagok tanácskozási joggal részt vehetnek.

Az Elnökség kizárólagos hatásköre:

 • Kinevezi, illetve felmenti az Ipartestület ügyintéző szervezet vezetőjét (igazgatóját).
 • A taglétszám növekedésének függvényeként az Ipartestület által képviselt szakmák szakosztályi rendszerének (működtetésének) kialakítása.
 • A Közgyűlés által elfogadott költségvetés és munkaterv szerint működteti az Ipartestületet.
 • Meghatározza a tagoknak, a pártoló tagoknak nyújtandó térítésmentes és térítéses szolgáltatások körét.
 • Dönt a pártoló tagok önkéntesen felajánlott tagsági díjának elfogadásáról a fizetés rendjéről.
 • Dönt a tagfelvételről, a törlésről, a kizárásról.
 • Beszámoltatja az elnököt, az ügyintéző szervezet vezetőjét és szakosztályok (szakcsoportok) megalakulása esetén azok vezetőjét a végzett munkájukról.
 • Dönt az Elnökség munkáját segítő állandó vagy alkalmi bizottságok létrehozásáról, megszüntetéséről.
 • Irányítja az Ipartestület nemzetközi tevékenységet.

Az elnökségi ülést az elnök vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze.
Az elnök a két elnökségi ülés között eljár mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, illetve az Elnökség kizárólagos hatáskörébe.
Az elnökhelyettes – az elnök akadályoztatása esetén – helyettesíti az elnököt.
Az elnök gyakorolja az ügyintéző szervezet vezetője felett - a kinevezési és felmentési jogkör kivételével - a munkáltatói jogkört.
Az ügyintéző szervezet vezetője gyakorolja az Ipartestület által foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói jogkört.
Állandó résztvevője az elnökségi ülésnek.


4. Felügyelő és Etikai Bizottság:
áll: elnökből és 2 tagból
Kötelessége figyelemmel kísérni az Ipartestület Alapszabály szerinti működését, ellenőrizni a költségvetés szerinti gazdálkodást. Munkájához szükség esetén külső szakértőket is igénybe vehet.
Megállapításairól, illetve tapasztalatairól, a javasolt intézkedésekről köteles tájékoztatni az elnököt.
Feladata továbbá a tagok között felmerülő vitás ügyek békés úton történő rendezése, a tagokkal szembeni lakossági panaszok kivizsgálása és minősítése az általános jogi és erkölcsi normák szerint.
Joga van kivizsgálni a választott tisztségviselőkkel szemben kifogásolt etikai problémákat.
Munkájáról a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. A Bizottság elnöke állandó résztvevője az elnökségi üléseknek.
A Bizottság üléseit szükség szerint tartja, melyet az elnök hív össze.

 

V.
Ipartestület pénzügyi és gazdálkodási alapjai

1. Az Ipartestület vagyona a tagság évszázados gazdálkodásának eredménye. Ezért az egy és oszthatatlan. A mindenkori közösség tulajdona, a vállalkozói érdekképviselet anyagi bázisa.
2. A vagyon alapja a tagok által fizetett tagdíj, az Ipartestület által végzett szolgáltatások díja, a gazdasági tevékenységből származó bevétel és az elődöktől örökölt vagyon.
A tagot kilépése, törlése, kizárása vagy halála után nem illet meg semmilyen vagyoni, pénzügyi térítés.

3. Az Ipartestület bankszámlája feletti rendelkezéshez a mindenkori Elnök és az ügyvezető együttes aláírása szükséges. Amennyiben az Elnök és az Ügyvezető egy ugyanazon személy, úgy a második aláíró az Elnökség Tagjaiból kerüljön ki.
4. Az Ipartestület működésének pénzügyi alapjait, a tagjai által befizetett önkéntes tagdíj, hozzájárulás, regisztrációs díj, különdíjak, egyéb forrásból származó bevételek, adományok, az Ipartestület célszerinti tevékenysége megvalósításához nyújtott pénzbeli, eszköz és nyújtott szolgáltatások formájában.
 

Bevételei az alábbi forrásokból származnak

 • tagsági díjak és az egyszeri alapítói díj;
 • adományok, önkéntes felajánlások;
 • vállalkozási jellegű, jövedelemszerző tevékenység;
 • tanfolyami és vizsgadíjak;
 • egyéb bevételek.

5. Az Ipartestület az éves költségvetés alapján a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

6. A szolgáltatási tevékenységekről szóló melléklet az Alapszabály szerves részét képezi.

7. Az Ipartestület beszámolói kötelezettségét a Civil törvény 19. paragrafus VI. fejezet és a 28. – 29. – 30. paragrafus rendelkezik.

 

VI.
Az Ipartestület megszűnése

1. Az Ipartestület megszűnik, ha:

 • az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szerv indítványára a Bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja;
 • az Alapszabályban rögzített feltételek alapján összehívott Közgyűlés kétharmadának egyetértő szavazata alapján úgy dönt, hogy más szervezetekkel  egyesül, szétválik vagy megszűnését kimondja.

2. Az Ipartestület szétválása, egyesülése, vagy megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról - a hitelezők kielégítése után - a Közgyűlés dönt.

3. Ha feloszlását a Közgyűlés titkos szavazással 2/3-os többséggel megszavazza,

4. Ha gazdaságilag nem tudja fenntartani magát,

5. Ha a Közgyűlés 2/3-os többséggel, más szervezettel való egyesülést határoz el,

6. Megszűnéskor, egyesüléskor az Ipartestület vagyonának felhasználásáról és módjáról a hitelek kielégítése után a Közgyűlés dönt.


VII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2011. Civil törvény szabályozása, valamint a mindenkor érvénybe lévő egyéni vállalkozásokról, gazdasági társaságokról és az adózási törvényekről szóló paragrafusok az irányadók.

Dorog, 2013 március 13.

Az alapszabály szerves részét képezi az I. sz. mellékelt (Választások alapelvei) és a II. sz. melléklet (Szolgáltatási-tevékenységek jegyzéke).

Mellékletek:

 • Választások alapelvei (I. számú melléklet)
 • Szolgáltatási-tevékenységek jegyzéke (II. számú melléklet)

 

 


I. sz. melléklet

A választások alapelvei

1) Az Ipartestület működési szabályzatában meghatározott testületei a tagság, illetve a testületek létszáma több mint 50 %-ának jelenlétében hozhat határozatot. Határozataikat nyílt szavazással hozzák meg. A határozatok meghozatalához egyszerű szótöbbség elegendő. Szavazategyenlőség esetén a testület elnökének szavazata dönt.

2)   A választási ciklus időtartama 4 év.

3) Titkos szavazással történik az Ipartestület elnökének, elnökhelyettesének, alelnökeinek,
valamint a Felügyelő és Etikai Bizottság tagjainak megválasztása. Nyílt szavazással választhatók a Választási Bizottság tagjai, akik a jelölő, a mandátumvizsgáló és szavazatszedő feladatokat látják el. Testületi tagnak és tisztségviselőnek több személy is jelölhető.

4)  Testületi tagnak vagy tisztségviselőnek az az ipartestületi rendes tag választható, aki:

 • büntetlen előéletű,
 • emberi magatartása, szakmai tekintélye, a tisztség betöltésére alkalmassá teszi,
 • nem áll fenn összeférhetetlenség az Ipartestületben betöltött már tisztség miatt.

 


II. sz. melléklet

Az Országos Fémipari Ipartestület tevékenységeinek jegyzéke

A szolgáltatások egy köre ingyenesen jár a tag részére, más szolgáltatás a tagdíjon felüli díj ellenében azzal, hogy a szolgáltatás bárki által igénybe vehető, a tagokat viszont díjkedvezmény illeti meg.

Fő tevékenység:  94.11 (’08)  Vállalkozói Munkaadói Érdekképviselet

TEÁOR szám (2008.) Tevékenység megnevezése

18.13 (’08) Nyomdai előkészítő tevékenység
18.20 (’08) Egyéb sokszorosítás
58.11 (’08) Könyvkiadás
58.12 (’08) Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.14 (’08) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 (’08) Egyéb kiadói tevékenység
58.29 (’08) Egyéb szoftverkiadás
62.01 (’08) Számítógépes programozás
62.02 (’08) Információ – technológiai szaktanácsadás
62.03 (’08) Számítógép – üzemeltetés
63.11 (’08) Adatfeldolgozás, web – hoszting szolgáltatás
63.12 (’08) Világháló – portál szolgáltatás
64.99 (’08) Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
66.19 (’08) Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
66.22 (’08) Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
68.20 (’08) Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 (’08) Ingatlankezelés
69.20 (’08) Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10 (’08) Üzletvezetés
70.21 (’08) PR, kommunikáció
70.22 (’08) Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11 (’08) Reklámügynöki tevékenység
73.12 (’08) Médiareklám
73.20 (’08) Piac-, közvélemény – kutatás
74.30 (’08) Fordítás, tolmácsolás
74.90 (’08) Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
78.10 (’08) Munkaközvetítés
78.30 (’08) Egyéb emberi erőforrás ellátás
79.12 (’08) Utazásszervezés
82.11 (’08) Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.20 (’08) Telefoninformáció
82.30 (’08) Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 (’08) Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32 (’08) Szakmai középfokú oktatás
85.59 (’08) Máshova nem sorolt egyéb oktatás
85.60 (’08) Oktatást kiegészítő tevékenység
94.11 (’08) Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12 (’08) Szakmai érdekképviselet
94.99 (’08) Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Elfogadva a 2013. március 13-én tartott OFI Közgyűlésén 4/2013/III/13. sz. egyhangú határozata alapján.