IPOSZ

Az OFI programja a 2013-2020 közötti évekre

Az Országos Fémipari Ipartestület (OFI)
PROGRAMJA
a 2013-2020 közötti évekre

 

Magyarország Európai Uniós Tagsága a magyar fémiparosok nemzetgazdaságunkban betöltött szerepére jelentős mértékben kihat, ezen belül elsősorban a családi mikro- és kisvállalkozásokra.

A fémiparosok jelentős beszállítói a közép- és nagyvállalatoknak és az exportra történő termelések is jelentősnek mondható. Még inkább meghatározó a termelési eszközök, a fogyasztási javak és a dísztárgyak előállítása területén, az építőipar és a mezőgazdaság fémeszközökkel történő ellátása területén.

Az EU csatlakozásig az Országos Fémipari Ipartestület szakmai kiadványokkal, képzéssel, rendszeres tájékoztatókkal kellett segítenie elsősorban tagjait, indirekt úton pedig az IPOSZ tagszervezeteiben működő fémiparosokat. A csatlakozás után azonban nem csökkent, hanem növekedett az az igény, hogy a globalizálódó piacon a hazai és nemzetközi munkamegosztásba minél több fémiparos tudjon bekapcsolódni. Ez új módszereket, szervezeti formákat igényel

Ennek figyelembevételével a hatékony szakmai érdekképviselet továbbra is elképzelhetetlen egy országos hatáskörrel működő önálló szervezet nélkül. Az 1992-ben alapított OFI betöltve hivatását egy magántulajdonra alapuló családi mikró- és kisvállalkozói fémipari gazdasági csoport megalakulásában. A továbberősödésben, új fejlesztési, növekedési és fejlődési pályák kialakításában és működésében látja további működésének fő feladatát.

Ennek alapjait az Országos Fémipari Ipartestület alapítói megteremtették. Azonban a továbblépést nehezíti, hogy alacsony a szervezettség, a taglétszám és a pénzügyi alapok hiánya sem teszi lehetővé, hogy mind hazai, mind pedig a nemzetközi szintéren hatékony érdekképviselet és érdekérvényesítés valósuljon meg. A tőkeerős hazai anyavállalatok bankkapcsolatait kihasználó versenyképes termékekkel, piaccal rendelkező külföldi és vegyes vállalatokkal való együttműködés feltétele, hogy a hazai fémiparosok is megszervezzék magukat azt a szakmai és munkaadói érdekképviseletet, aminek hiánya gátolja a nemzeti fémipari vállalkozások megerősödését a termelési láncokba való bekapcsolódás lehetőségét a Történelmi okok miatt a fent említett vállalkozók rendelkeznek ezekkel a piacra jutási, piacon maradási segítő szervezetekkel, szolgáltatásokkal.

Ezért az OFI összeállította ezt a Programját, ami hosszú és rövidtávú cselekvési tervekre bontva megvalósulása esetén kiegyenlítheti a történelmi fejlődés hátrányát és a magyar fémiparosok nagyszámú üzemei lesznek képesek a kooperációra akár saját termékek kikísérletezésére, gyártására.

 

Legfontosabb feladataink hosszútávon

 

1. Kiemelt feladatunk az OFI sokrétű szolgáltatásainak megismertetése minél szélesebb körben, ezzel erősítve a taglétszám növekedését.
2. Az OFI tagjai közötti gazdasági együttműködés szervezett elősegítése.
3. Újszerű gazdasági szervezet létrehozásának ösztönzése, tagjaink termékeinek forgalmazása, illetve anyag és eszközbeszerzés. Beszállítói rendszerek támogatása.
4. További kapcsolatfelvétel az Európai Unió országaiban működő fémipari szervezetekkel és a Kárpát-medence Gazdasági Térben működő fémipari szervezetekkel, a gazdasági együttműködés növelése céljából.
5. Együttműködés a fémipari területén működő más magyar szakmai érdekképviseletekkel, szervezetekkel, általános ipartestületekkel, gazdasági és szakmai kamarákkal, klaszterekkel. Szükség esetén közös fellépés a fémipar érdekében.
6. A szoros együttműködés kialakítása minisztériumokkal, főhatóságokkal, alapítványokkal a fémipari szakmákat érintő minden kérdésben, különös tekintettel a jogszabályok előkészítésében való részvételre.
7. Elő kell segíteni a műszaki fejlesztésbe, a kutatásfejlesztésbe a kisvállalkozások bekapcsolódását, az innováció folyamatába. Találmányi hivatallal, Egyetemi Kutató Intézetekkel szabadalmak, találmányok gyártásba helyezése érdekében.
8. Szoros kapcsolatot kell kialakítani az eredményes képzés érdekében a közép-és felsőfokú szakképzési intézményekkel. (szakközépiskolákkal, főiskolákkal, egyetemekkel)
9. El kell érni, hogy az arra alkalmas műszaki feltételekkel és személyzettel rendelkező kisiparosok eredményesen bekapcsolódjanak a hazai és nemzetközi munkamegosztásba. Szoros kapcsolat kiépítése a munkaügyi és Foglalkoztatási Hivatalokkal annak érdekében, hogy minél több fémipari szakmunkás foglalkoztatása történjen hazai válla
10. Az OFI taglétszáma növekedésével párhuzamosan a szakmai összetételnek megfelelő szakmai bizottságokat, regionális körzeteket kell kialakítani. Rendszeres fórumokat kell tartani a megyékben működő gazdaságsegítő szervezetekkel és a vállalkozókkal közösen.
11. Az OFI szakmai érdekvédelmi és képviseleti munkája segítése érdekében információs hálózatot épít ki. Ezek:
• Önálló szakmai lap, szakmai kiadványok, szórólapok,
• Számítógépes kapcsolat (hazai és nemzetközi), honlap, weblapok.
12. Hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, kiállításokon való részvétel.
13. A műszaki fejlesztés elősegítése érdekében bankokkal, alapítványokkal, fejlesztési programokba hitelgarancia szervezettel közös projektek kialakítása.
14. Az árképzés, a bér- és közterhei, a működési költségek figyelemmel kisérése a versenyképesség fenntartása érdekében, figyelő, elemző szakmai munkát kell végezni.
15. Környezetvédelmi, fenntarthatósági feladatokat előíró jogszabályok betartásának segítése. Hulladékgazdálkodási előírások betartásának segítése.
16. Alternatív, megújuló energia, energiahatékonyság fokozása a fémipari üzemekben új eljárások meghonosítása, segítése.
17. Minőségbiztosítási, mérésügyi rendszerek ismertetése, kiépítésük segítése.
18. Nagykereskedelmi cégekkel együttműködés: szerszám, gép, alapanyagok, segédanyagok biztosítása területén. Gazdasági alapú együttműködés kialakítása.

 

A rövidtávú új fejlesztési program elemei az alábbiak

 

1. Az OFI taglétszámának további növelése.
2. Az OFI anyagi bázisának megerősítése (pártoló tagok, szponzorok szervezése, pályázat, támogatás elnyerése).
3. Az OFI szakmai ügyintéző szervezetének megerősítése külső szakértők, tanácsadók bevonásával (adó, tb, hitel, pályázati lehetőségek).
4. Az OFI tagsága egymás közötti üzleti kapcsolatának elősegítése hagyományos és számítástechnikai eszközökkel. OFI honlap kialakítása, üzletember találkozók szervezése.
5. A hírlevél további rendszeres megjelenítése a tagok részére.
6. Megyei Fórumok megszervezése a fémipari kapacitások minél nagyobb lekötése érdekében. Kiállításokon, vásárokon részvétel, Magyarországon-külföldön.
7. Üzleti ajánlatok felkutatása, közzététele a tagok részére.
8. Az üzleti klubnap negyedévenkénti megtartása.
9. Fémipari adatbázis létrehozása.
10. Tanulmány készítése a fémipar gazdaságban betöltött szereplőiről, szereplőinek.
11. Szakképzési feladatok, honi, nemzetközi tapasztalatok ötvözése.


Az OFI 2013. március 13-i közgyűlése egyhangúan elfogadta a 2013 – 2020 közötti programról szóló beszámolót a kérdésekre adott válaszokkal együtt.

Dorog, 2013. március 13.   

Üdvözlettel:

       Szűcs György
            Elnök