IPOSZ

Iparos Újság 2017 Július - OFI Hírlevél

OFI Hírlevél
KIU-Júliusi számába – 2 oldal     

Kedves Fémiparos Társunk!

Az OFI 2017. évi szakma és szervezetfejlesztési tervében jelentős helyen szerepel az OFI Integrált szolgáltatásának nyújtása az ország megyéiben tevékenykedő fémiparosok részére. Ezek sorában szerepel a 2015-2018 évekre meghirdetett programunk a „Párbeszéd a Fémiparért” megyei fórumsorozatnak minden megyére kiterjedő megrendezése. A fórumok napirendjein szereplő témák között kiemelten jelenik meg a fémipar versenyképességét nagyban befolyásoló szakterületek, mint pld.:

 a Foglalkoztatási Hivatalokkal való együttműködés
 a megyei Szakképzési Centrumokkal és képzőintézményeivel való együttműködés
 a megyében működő, fémiparosokat segítő szervezetek: a gazdasági kamarák fémipari tagozatai, az OKISZ-VOSZ-ipartestületek-OFI közötti együttműködés erősítése, szorosabbá tétele
 megrendelői láncokhoz való kapcsolódás elősegítése
 Kárpátmedencei gazdasági térségben lévő fémipari, feldolgozóipari vállalkozások termelői-értékesítői-szolgáltatási együttműködéseinek kialakítása működtetése

Ehhez készített el az OFI 2015-2016-ban olyan szakmai anyagokat, aminek megismertetésével el szeretnénk érni, hogy élő, együttműködő, gyümölcsöző kapcsolatokkal növelni tudjuk versenyképességünket.

A mostani hírlevelünkben a „Beszállítói kisokos” című tanulmányunk első részét szeretnénk megismertetni Önökkel, hogy ízelítőt kapjanak abból a folyamatból, aminek felhasználása eredményeként fel tudják Önmagukat és vállalkozásukat készíteni arra, hogy képesek, készek legyenek olyan termelői együttműködésre, ami a magyar fémipari vállalkozások felemelkedéséhez nélkülözhetetlen.

Ez pedig nem más, mint vállalkozásaik felkészítése technikailag, technológiailag, vállalkozás vezetésileg arra, hogy szolgáltatásaikat, termék előállító kapacitásaikat össze tudják kapcsolni a nagyvállalati integrátorok termelésével, növelve ezzel bevételüket, profitukat a folyamatos befektetések finanszírozás biztosítása céljából.

A könyv bemutatásával fel szeretnénk kelteni az érdeklődést ennek a szakterületnek a mélyrehatóbb tanulmányozására, megismerésére. Ezért kérjük önöket, hogy vegyenek részt a megyei rendezvényeinken ahol a könyvek bemutatását tervezzük, és ott megtudják kapni annak a kiadványát. Igény szerint a könyvben foglalt ismeretek elsajátítására, képzési napokat is rendeznénk, kihelyezett formában az önök segítésére.  

Kérem, kísérjék figyelemmel a Beszállítói kisokos bemutatását, és fogadják el azt az ajánlatot ami az abban foglalt ismeretek elsajátítására vonatkozik.

Beszállítói Kisokos a következőképpen épül fel és jelenik meg

 

Bevezető         A BŐVÜLŐ EURÓPA ÉS MI

Beszállítói kézikönyv       Fémipar
Vállalkozások együttműködése     Bádogos
Kovács-Lakatos

 

1990-től egyre gyorsuló módon alakul át a magyar gazdaság vállalkozói összetétel mind méretében, mind tulajdonformájában, mind a szakágak szerinti megoszlásban.


A társadalmi és gazdasági rendszerváltozással egy nyitott, versengő, a globalizáció minden előnyével és hátrányával rendelkező időszakban szembe kellett, és napjainkban is szembe kell néznie az embereknek, mind munkaadói és mind munkavállalói helyzetükben is.


Az elmúlt 26 évben sorra jelentkeztek azok a megoldásra váró problémák, amik egy átalakuló országban a fejlődés velejárója az alkalmazkodást és a versenyképességet jelentő állomások.


Az Országos Fémipari Ipartestület fémiparos tagjai révén az elmúlt években a gazdasági és gazdálkodási folyamatokról szerzett felbecsülhetetlen értékű tapasztalatokat. Különösen a fémipar, és a fémfeldolgozás területén érzékelték azt a változást, ami egy a magántulajdonra alapuló gazdaság Magyarországi kialakulására és működésére jellemző.
A változó környezetekhez való vállalkozói alkalmazkodást - az elméleti ismeretek elsajátításával, megismertetésével - segítették a szakmai érdekképviseletek, így az Országos Fémipari Ipartestület is.


Az átalakulásnak a fémiparra gyakorolt legnagyobb hatása az volt, hogy hirtelen nagyszámú – több százezres létszámban – vállalkozó jelent meg a gazdaságban. A működési feltételeket nagyban befolyásolta az, hogy az új vállalkozások döntő részben a megszűnő nagy állami vállalatok, ipari termelő szövetkezetek megszűnése, privatizációja nyomán jöttek létre. Elvesztve hagyományos piacaik nagy részét, munkavállalóik többségét. A gondot tetézte, hogy az 1990-előtti korszakban működött fémipari egyéni vállalkozások és kistársaságok döntően a belső piacra való termelést folytatták.


Ezen a területen egy időre túlkínálat keletkezett vállalkozásokból, akik részére a külpiacokon való megjelenés részvétel nem volt előkészítve a hazai belső kereslet pedig igen alacsony volt. Mivel ez a jelenség az összes volt szocialista országra jellemző volt, - a KGST megszűnésével - a felemelkedés is egy új típusú összefogás kialakításával volt lehetséges.


Abban az időben azok a szervezetek, akik célul tűzték maguk elé, hogy ehhez segítséget kívánnak nyújtani a szakmai területükön működő vállalkozások részére, általános és speciális szakmai kiadványokat jelentettek meg előadásokat, tanfolyamokat, és képzéseket szerveztek.


A piacgazdaság ciklikus fejlődése hol adott időt arra, hogy ezt a segítséget, tervszerűen, egymásra épülő ismeretek oktatásával elvégezzék a vállalkozások, hol pedig gyors tűzoltásszerű munkával, válságmenedzseléssel igyekeztek a problémákba ütköző vállalkozásokon segíteni a szervezetek.


A lassan megerősödő magyar gazdaságnak időközben egy nagy feladatot kellett megoldani: az Ország EU-s csatlakozásának előkészületei között a vállalkozások technikai, technológiai, környezetvédelmi, minőségbiztosítási EU gazdálkodás jogi feltételeinek ismereteit is ismerté kellett tenni, az ahhoz való igazodás elméleti ismereteit el kellett sajátítani.


A 2004. évi csatlakozás követelményeit úgy gondoljuk a magyar gazdaság szereplői megértették, elsajátították és lehetőségükhöz, készségükhöz és képességükhöz mérten alkalmazzák mind a mai napig.


Azóta eltelt 12 évben immáron a harmadik támogatási ciklust éljük meg. A 2004-2007 csonka időszak után a 2007-2013 és a most folyó 2013-2020 tervezési időszakban az új kihívásokra, új fejlesztési programok és források kerültek fogalmazásra és pályázati kiírásra.


Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a fémiparnak meg kell oldania szakember utánpótlásának biztosítását. Ehhez beruházási fejlesztési források, hitelek, pályázati pénzek szükségesek. Ahhoz, hogy a versenyképességeiket fenn tudják tartani a vállalkozások, az immáron egységes gazdasági tér több mint 400 milliós belső piacán a vállalkozások irányításában kiegészítő tevékenységükben is egyenrangú partnereknek kell lenniük.


Ezért az Önállóan exportálni képes vállalkozások mellett azok számának növelését is szem előtt kell tartani, és egyre újabb és újabb vállalkozásokat kell felkészíteni arra, hogy képesek legyenek a Magyarországon megtelepedett multinacionális vállalatokkal és azok leányvállalatival Beszállítói kapcsolatba kerülni. Célunk ezzel az, hogy részt tudjanak venni a termelési láncokban, ami előfeltétele a folyamatos, fenntartható gyártásban és értékesítésben való szerepnek. Ehhez szükséges a vállalkozás technikai feltételeinek biztosítása, de szükséges annak az ismeret anyagnak az elsajátítása is aminek birtokában áttudja alakítani vállalkozását Az együttműködést biztosító azonos adminisztrációs, minőségbiztosítói, tőke ellátottsági, innovációs és marketing megoldások a sikeres kooperáció alapja.


1990 óta sok idő eltelt. Az akkori vállalkozásokat alapító tulajdonosok társtulajdonosok, mára már a nyugdíjkorhatár felé közelednek. Egyre sürgetőbb feladattá válik a generációváltás. Szükséges ez a tulajdonosi jogok gyakorlói között és szükséges a munkatársak, menedzserek körében is. Nincs új a nap alatt tartja egy régi mondás. Újszülöttnek pedig minden ismeret új mondja a másik.


Az OFI ezért arra gondolt, hogy nem hagyja elveszni azokat a szellemi alkotásokat, amik kiadványokban, az elmúlt 25 évben különböző szervezetek készítettek el és jelentettek meg. Ezek jól szolgálták azt a feladatot, hogy segítették a vállalkozások tulajdonosait abban, hogy a beszállítóvá válást és vállalkozásaik kapcsolatai kiépítését meg tudták valósítani.


Most a generáció váltás idején véleményünk szerint szükség van egy olyan kiadványra, ami ezeket az információkat, tudásanyagot, problémamegoldó szemléletet terjeszteni tudja és az új generációknak segít, hogy könnyen tudjon kapcsolódni más, működő vállalkozásokhoz. Ennek jegyében ajánljuk szíves figyelmükbe a Beszállítói Kisokos című OFI kiadványt.


A könyv sok régi ismert információt tartalmaz. Az új generáció számára azonban sok újdonságot tartalmaz, új cselekvési irányokat mutat. Elsősorban azt, hogy a piacon való jelenlét feltétele a konkrét termelési tevékenység mellett a vállalkozói kapcsolatok felhasználása a szakmai és munkaadói érdekképviselet területén is.


Elérkezett az idő arra, hogy a multinacionális vállalatok és azok leányvállalatinak, mint termeltető, megrendelő szerepe mellett megerősödjenek a magyar fémipari, gépgyártó vállalkozások. Akik nem csak alkatrészeket, részegységeket gyárttatnak, hanem új magyar szellemi termékekkel megjelenve a piacon megoldhatja új berendezések komplett gyártását, és ezek kereskedésével új piaci részesedést szereznek. Ehhez kell azonban a vállalkozás minden paraméterében az előírásoknak megfelelő, jól teljesítő Magyar Beszállítói Kisvállalatok sokassága. Ez az OFI programjának sarkalatos eleme.

 

Beszállítói kézikönyv

1.
Beszállítói tevékenység
A beszállítás szempontjából jellemző szakterületek: a gépipar (beleértve a járműipart és a fémfeldolgozást), az elektrotechnikai és elektronikai ipar, valamint a műanyag- és gumiipar. Mindegyik szakterületen lehet folyamatos, ill. eseti beszállításokat végezni.

2.

Akarunk beszállítóvá válni?

A viszonylag tőkeerős cégek válhatnak beszállítóvá, amelyek vállalni tudják, hogy a szállítást követően esetleg csak 60 vagy még több nap után jutnak a pénzükhöz.

Kétfajta árkialakítás fordulhat elő: az egyik szerint a beszállító-jelölt tételes kalkulációt nyújt
A másik logika fordítva működik: a megrendelőt nem érdekli a lehetséges beszállító kalkulációja, hanem megmondja, a beszállító jelölt pedig választhat, hogy elfogadja azt,
vagy nem lesz beszállító.
A beszállítóvá válás folyamata
Arra is van lehetőség, hogy egy vállalkozás szakkiállításokon mutathassa be technológiai képességeit. Itthon és külföldön Kiállítás nyújt lehetőséget a beszállítók bemutatkozására.
3.
Általános beszállítói ismeretek
A beszállító fogalma
Beszállításnak tekinthető minden olyan tevékenység, amely valamilyen végtermék előállításához szükséges alkatrészt vagy részegységet gyárt, vagy szolgáltatást nyújt más vállalkozás számára.
• Elsőkörös beszállítók
• Másodikkörös beszállítók
• Harmadikkörös beszállítók

4.
Beszállítóvá válni – üzleti alapismeretek
Üzleti terv készítése
Az üzleti terv készítésének lépései
- A nyitómérleg elkészítése
-   Telephelyelemzés
-   A marketingterv elkészít(tet)ése
-   A humánerőforrásra vonatkozó koncepció kialakítása

5.

Pénzügyi terv készítése
A pénzügyi terv részei:
• Pénzügyi előrejelzések és feltételezések
• Költség- és árkalkuláció
• Anyag jellegű ráfordítás
• Személyi jellegű ráfordítás
•      Fedezeti pont
•      Eredményterv
•      Cash flow-kimutatás
•      Mérleg

6.

Versenytárgyalás
A versenytárgyalás menete
• Kiírás
• Meghirdetés
• Tárgyalás
• Eredményhirdetés
• Értékelés, szerződéskötés

Elektronikus tender

7.
Humánerőforrás-menedzsment
- Szakképzés
- E-learning

8.
Kutatás-fejlesztés és beszállítás